Chức năng:

Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong lĩnh vực xử lý môi trường nước thải, khí thải, môi trường đất.

Phát triển và chuyển giao công nghệ trong xử lý môi trường đất, nước và không khí.

Nhiệm vụ:

 • Thiết kế, tư vấn và chuyển giao công nghệ xử lý nước cấp, nước sinh hoạt, nước thải, triển khai thực hiện các dự án về nước.
 • Tư vấn, thực hiện các nhiệm vụ khoa học trong lĩnh vực xử lý khí thải, nước thải, chất thải rắn.
 • Tư vấn, đánh giá xử lý đất nhiểm chất độc dioxin, thuốc diệt cỏ…

Nhân sự:

Số lượng cán bộ nhân viên là 7 người (5 BC + 2 HĐ dài hạn) với 6 ThS và 1 TC-KTV (2 NVCC, 04 NCV, 01 KTV). Bao gồm 01 Giám đốc Trung tâm, 01 phó Giám đốc trung tâm và 5 nhân viên cụ thể như sau:

 • Giám đốc Trung tâm: ThS.NCVC. Hoàng Hải Phong
 • Phó Giám đốc Trung tâm: ThS.NCVC. Trần Thị Minh
 • Nhân viên:
 1. NCV Nguyễn Cát Thịnh
 2. NCV Phan Nghĩa Minh
 3. NCV Phạm Văn Hiển
 4. NCV Nguyễn Thành Trung, HĐ
 5. KTV Đào Văn Giáp, HĐ