Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng

Căn cứ Nghị quyết sô 18-NQ/ĐUVHL  ngày 28/8/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ;

Chủ tịch Viện HLKHCN Việt Nam bổ nhiệm có thời hạn PGS.TS. Trần Ngọc Quyển giữ chức vụ Viện trưởng Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng từ ngày 01/9/2020.

1314.signed.iams-Bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Ngọc Quyển Quyền Viện Trưởng Viện Khoa học vật liệu ứng dụng giữ chức vụ Viện trưởng Viện KHVL ứng dụng
VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU ỨNG DỤNG © 2020