Nhiệm vụ

    • Đảm bảo các công tác tổ chức cán bộ, quản lý khoa học, kế hoạch tổng hợp, tài chính kế toán, hợp tác quốc tế, hành chính văn phòng và quản trị của viện.
    • Quản lý tài chính, vật tư, tài sản, thiết bị và cơ sở vật chất của Viện.
    • Quản lý cán bộ, lao động và tiền lương, tổ chức và hành chính.
    • Quản lý hoạt động khoa học, kinh phí, hợp tác quốc tế.

Cán bộ hiện tại

1. Trưởng phòng

2. Phó Trưởng phòng

3. Kế toán trưởng

4.  Kế toán viên

5. Văn Thư

Liên hệ

Điện thoại: 028. 38919992   
Email: vanthu@iams.vast.vn