Phòng Quản lý Tổng hợp

PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP

Điện thoại: 028. 38919992   Email: vanthu@iams.vast.vn

Nhân lực:

Phòng Quản lý Tổng hợp gồm 6 nhân sự trong đó có 1 Thạc sĩ, 4 cử nhân, 01 Trung cấp, 01 Lái xe cơ quan…

Nhiệm vụ:

  • Đảm bảo các công tác tổ chức cán bộ, quản lý khoa học, kế hoạch tổng hợp, tài chính kế toán, hợp tác quốc tế, hành chính văn phòng và quản trị của viện.
  • Quản lý tài chính, vật tư, tài sản, thiết bị và cơ sở vật chất của Viện.
  • Quản lý cán bộ, lao động và tiền lương, tổ chức và hành chính.
  • Quản lý hoạt động khoa học, kinh phí, hợp tác quốc tế.

Cán bộ hiện tại:

1. Nguyễn Công Trực

Vị trí công tác: Phụ trách phòng,

Email: congtruc2205@gmail.com

2. Thái Thị Bích Trâm

Vị trí công tác: Kế toán trưởng

Email: bichtramppt@yahoo.com

4.  Ngô Thị Lan
Vị trí công tác: Văn thư, Kế toán viên
Email: phonglan0414@yahoo.com

5. Thái Thị Hạnh

Vị trí công tác: Kế toán viên

Email: duong290509@yahoo.com.vn

6. Lê Thị Thúy Hằng

Vị trí công tác: Kế toán viên

Email: lehang284@yahoo.com

 

7. Họ và tên: Hoàng Hồng

Vị trí công tác: Lái xe cơ quan.

 

Updated: 05/09/2020 — 11:37
VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU ỨNG DỤNG © 2020