Chức năng:

Quản lý và vận hành các trang thiết bị thuộc dự án thiết bị được giao.

Xây dựng qui trình phân tích, thẩm định qui trình kỹ thuật phân tích các mẫu vật liệu-hóa học-sinh học.

Phân tích đánh giá chất lượng sản phẩm, đánh giá thành phần hóa học, sinh học, hóa lý trên cơ sở trang thiết bị được cấp.

Tham gia nghiên cứu phát triển các loại vật liệu tiên tiến ứng dụng trong xử lý môi trường và vật liệu hỗ trợ bảo vệ sức khỏe.

Nhiệm vụ:

 • Quản lí, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị nghiên cứu của đơn vị.
 • Hổ trợ các phòng/ Trung tâm kiểm tra đánh giá chất lượng, đánh giá thành phần, tính chất các sản phẩm nghiên cứu của đơn vị.
 • Tham gia các hoạt động dịch vụ phân tích-khoa học công nghệ với các trường Đại học-Viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

Nhân sự:

Số lượng cán bộ nhân viên là 8 người (5 BC + 3 HĐ dài hạn) với 1 GS. TS, 2 TS, 1KS và 4 CN (1 NCVCC, 2 NVCC, 04 NCV, và 01 CV). Bao gồm 01 Giám đốc Trung tâm, hiện đang quy hoạch thêm 01 phó Giám đốc trung tâm và 7 nhân viên cụ thể như sau:

 • Giám đốc Trung tâm: TS.NCVC. Võ Nguyễn Đăng Khoa
 • Phó Giám đốc Trung tâm: Đang quy hoạch
 • Nhân viên:
 1. Phạm Hữu Thiện, NCVC (qui hoạch Phó GĐ Trung tâm)
 2. TS. NCVCC. Nguyễn Cửu Khoa
 3. NCV. Nguyễn Xuân Cường,
 4. CV. Thái Thị Bích Trâm
 5. NCV. Nguyễn Vũ Duy Khang, HĐ
 6. NCV. Nguyễn Thị Phương Anh, HĐ
 7. NCV. Lê Nguyễn Tường Vi, HĐ