Trung tâm Thiết bị Khoa học và Phân tích Hoá lý

Trung tâm Thiết bị khoa học và Phân tích hóa lý

(Center of Analytical Ahemistry and Equipment)

 

Giám đốc trung tâm: TS. Nguyễn Thị Thu Thảo

Các hướng nghiên cứu:

 • Tổng hợp hữu cơ, vật liệu hữu cơ, vật liệu polyme phân hủy sinh học (Organic synthesis, organic materials, biodegradable polymers)

Bài báo và công trình công bố:

 • Nguyễn Thị Thu Thảo, Huỳnh Thành Công, Hồ Sơn Lâm, Polyme có khả năng phân hủy sinh học từ nguồn nguyên liệu tái tạo của Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 52 (1C), trang 200-207, 2014.
 • Nguyễn Thị Thu Thảo, Huỳnh Thành Công, Hồ Sơn Lâm, Vật liệu phân hủy sinh học ứng dụng làm màng bảo quản hoa quả, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 52 (1C), trang 208-216, 2014.
 • Nguyễn Thị Thu Thảo, Hồ Sơn Lâm, Màng polyme phân hủy sinh học trên cơ sở cacboxymetyl xenlulo, Tạp chí Hóa học, Tập 51 (4AB), trang 171-176, 2013.
 • Nguyễn Thị Thu Thảo, Hồ Sơn Lâm, Ảnh hưởng của hàm lượng chất tạo liên kết ngang glyoxal lên tính chất của màng polyme có khả năng phân hủy sinh học, Tạp chí Hóa học, Tập 51 (2C), trang 771-776, 2013.
 • Thao N.T.T., Helal A., Kim H.S, Thiazole-bazed chemosensor II: Synthesis and fluorescence sensing of fluoride ions based on inhibition of ESIPT, J. Inclu. Phenom. Macro. Chem, vol. 66, pp. 87-94, 2010.
 • Giải pháp hữu ích: Sản phẩm polyme phân hủy sinh học theo Quyết định số 74831/QĐ-SHTT ngày 28/12/2012 của Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ.

Số lượng đề tài khoa học:

 • Nghiên cứu tổng hợp vật liệu phát huỳnh quang và sinh màu trên cơ sở các dẫn suất cùa 2-(2-hydroxyphenyl)-4-arylthiazole.
 • Biến tính tinh bột sắn ứng dụng trong chế tạo vật liệu phân hủy sinh học.
 • Nghiên cứu tổng hợp polymer phân hủy sinh học VINAPOL® ứng dụng trong nông nghiệp
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của chất hóa dẻo đến khả năng kết tinh lại của màng polymer có khả năng phân hủy sinh học.
 • Nghiên cứu tổng hợp một số hợp chất chứa vòng thiazole có khả năng nhận biết ion.
 • Quan hệ quốc tế: GS. Kim Hong-Seok – Khoa Công nghệ hóa học – Đại học Quốc gia Kyungpook – Daegu, Hàn Quốc (Prof. Kim Hong-Seok – Department of Chemical Engineering – Kyungpook National University – Daegu, Korea)
Updated: 27/04/2017 — 15:58
VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU ỨNG DỤNG © 2020