Chức năng:

 • Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu triển khai ứng dụng về các lĩnh vực vật liệu y sinh tái tạo, vật liệu có cấu trúc nano ứng dụng trong lĩnh vực mang thuốc, tái tạo xương và chẩn đoán bệnh theo các đề tài dự án nhiệm vụ được giao hoặc các dự án với doanh nghiệp.
 • Nghiên cứu các nguồn tinh dầu, hương liệu, tinh chế những đơn chất quí có trong thực vật nhằm phục vụ cho các ngành công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm.
 • Đào tạo sau đại, NCS lĩnh vực Vật Liệu Hóa Sinh Dược và hợp chất thiên nhiên.

Nhiệm vụ:

 • Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu triển khai ứng dụng vật liệu cấu trúc nano ứng dụng trong mang thuốc và chẩn đoán bệnh
 • Nghiên cứu phát triển các sản phẩm hỗ trợ điều trị và bảo vệ sức khỏe

Nhân sự:

 • Số lượng cán bộ nhân viên là 07 người (3 BC + 4 HĐ dài hạn) với 1 PGS.TS, 1 TS, 2 NCS.ThS, 1 ThS, 2 KS/CN (01NCVCC, 01 NCVC và 5 NCV). Bao gồm 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 6 nhân viên cụ thể như sau:
 • Trưởng phòng (kiêm nhiệm): PGS.TS. NCVCC. Nguyễn Đại Hải (Phó Viện trưởng)
 • Phó Trưởng phòng: TS. NCVC. Võ Đỗ Minh Hoàng
 • Nhân viên:
 1. CN. NCV. Phạm Thị Hồng
 2. NCS. ThS. NCV. Lê Ngọc Thùy Trang, HĐ
 3. NCS. ThS. NCV. Nguyễn Thị Ngọc Hợi, HĐ
 4. ThS. NCV.Phan Thị Quế Phương, HĐ
 5. CN. NCV.Nguyễn Hữu Anh Minh, HĐ