Trưởng phòng: Th.S. Hoàng Hải Phong

Điện thoại: +84-8-38243506

Email: hoanghaiphong@gmail.com

  • Nghiên cứu chế tạo các vật liệu xúc tác cho quá trình xử lý nước.
  • Nghiên cứu các quá trình oxy hóa nâng cao : quang hóa, quang xúc tác trên các hệ TiO2, photofenton, O3, H2O2
  • Nghiên cứu các quá trình phân hủy sinh học hiếu khí và kỵ khí.

Ứng dụng công nghệ RO trong xử lý nước nhiệm mặn