Phòng Vật liệu Nano và phụ gia dầu khí

Phòng Vật liệu Nano và phụ gia dầu khí

Năm thành lập: 1996

– Trưởng phòng: PGS. TS Nguyễn Mạnh Tuấn                              Email: manhtuan2k@yahoo.com

– Phó trưởng phòng: TS Nguyễn Hoàng Duy                                  Email: nhduy@iams.vast.vn

– Cộng tác viên:    PGS.TS. Nguyễn Phương Tùng            Email: Phuongtungng@gmail.com

– Nghiên cứu viên:

TS. Lương Thị Bích             Email: Marialuongbich@gmail.com

KS. Phạm Duy Khanh            Email: Duykhanhsn@gmail.com

KS. Nguyễn Văn Khiêm         Email: Vankhiem1510@gmail.com

CN. Mai Xuân Trường           Email: Kalidicromat@gmail.com 

Các hướng nghiên cứu chính:

Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, đào tạo (chuyên gia về kỹ thuật và công nghệ – đại học và sau đại học) và thực hiện các hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực về:

 • Năng lượng mới và năng lượng sạch sử dụng các công nghệ mới và vật liệu mới, vật liệu cấu trúc nano bao gồm pin nhiên liệu (Fuel Cells), pin mặt trời (Solar Cells)
 • Lĩnh vực về các vật liệu mới, vật liệu tiên tiến, vật liệu cấu trúc nano bao gồm các vật liệu từ tính, vật liệu kim loại và bán dẫn – ứng dụng trong kỹ thuật, xử lý môi trường và các ứng dụng trong y sinh học, nông nghiệp….
 • Vật liệu nano từ tính và các hóa phẩm cho tăng cường thu hồi dầu
 • Vật liệu nano từ tính ứng dụng trong xử lý môi trường.
 • Vật liệu xúc tác nano từ tính ứng dụng cho quá trình sản xuất nhiêu liệu xanh
 • Vật liệu phát quang ứng dụng cho đèn LED trắng
 • Quantumdots ứng dụng trong y sinh
 • Nghiên cứu và tổng hợp các vật liệu nano cấu trúc 0-D, 1-D, 2-D và các vật liệu có cấu trúc và tính chất đặc biệt khác.
 • Nghiên cứu các vật liệu cấu trúc nano kim loại và bán dẫn, các vật liệu nano từ tính và các vật liệu nano chứa gốc carbon với định hướng ứng dụng trong điện tử, kỹ thuật, môi trường, nông nghiệp, thực phẩm và y sinh học …
 • Nghiên cứu các vật liệu cấu trúc nano hướng ứng dụng trong một số điều kiện làm việc và môi trường đặc biệt: vật liệu thông minh, vật liệu tự làm sạch, vật liệu cảm biến, vật liệu siêu cứng (super hard), vật liệu photonic, nanophotonic …
 • Nghiên cứu các vật liệu và thành phần cấu trúc nano nhằm nâng cao hiệu suất và giảm giá thành trong lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng sạch bao gồm Pin nhiên liệu (Fuel Cell), Pin mặt trời (Solar Cell) …
 • Nghiên cứu và dự báo các hướng nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vật liệu tiên tiến và vật liệu cấu trúc nano và các hướng ứng dụng.

Công bố Khoa học

– Số bài báo ISI (2012-nay):

 1. Ba Dung Nguyen, Trung Kien Ngo, Truong Han Bui, Duy Khanh Pham, Xuan Loc Dinh, Phuong Tung Nguyen, The impact of graphene oxide particles on viscosity stabilization for diluted polymer solutions using in enhanced oil recovery at HTHP offshore reservoirs, Advances in Natural Sciences: NanoScience and Nanotechnology, 6 (2015) 015012
 2. Hoang-Duy Nguyen, Mai-Huong Thi Nguyen, Trung-Dzung Nguyen, and Phuong-Tung Nguyen, Nephelium lappaceum oil – A low-cost alternative feedstock for sustainable biodiesel production using magnetic solid acids, Environmental Progress and Sustainable Energy 2015 (Accepted)
 3. Hoang-Duy Nguyen, Chun Che Lin, Ru-Shi Liu, Waterproof Alkyl Phosphate Coated Fluoride Phosphors for Optoelectronic Materials. Chem. Int. Ed. 54 (2015) 1 (Hot paper)
 4. Trung-Dzung Nguyen, Huy-Du Nguyen, Phuong-Tung Nguyen, Hoang-Duy Nguyen, Magnetic poly(vinylsulfonic-co-divinylbenzene) catalysts for direct conversion of cellulose into 5-hydroxymethylfurfural using ionic liquids, Materials Transactions 56 (2015) 1434
 5. Mu-Huai Fang, Hoang-Duy Nguyen, Chun Che Lin, and Ru-Shi Liu, Preparation of a novel red Rb2SiF6:Mn4+ phosphor with high thermal stability through a simple one-step approach, Journal of Materials Chemistry C 3 (2015) 7277
 6. Hoang-Duy Nguyen, Chun Che Lin, Mu-Huai Fang, and Ru-Shi Liu, Synthesis of Na2SiF6:Mn4+ red phosphors for white LED applications by co-precipitation, Journal of Materials Chemistry C 4 (2014) 10268 (Cover Art)
 7. Wan-Yu Huang, Fumitaka Yoshimura, Kyota Ueda, Wei Kong Pang, Bing-Jian Su, Ling-Yun Jang, Chang-Yang Chiang, Wuzong Zhou, Nguyen Hoang Duy, and Ru-Shi Liu, Domination of Second-Sphere Shrinkage Effect To Improve Photoluminescence of Red Nitride Phosphors, Inorganic Chemistry 53 (2014) 12882
 8. Hoang-Duy Nguyen, Trung-Dzung Nguyen, Dai-Hai Nguyen, Phuong-Tung Nguyen, Magnetic properties of Cr doped Fe3O4 porous nanoparticles prepared through a co-precipitation method using surfactant, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 5 (2014) 035017
 9. Bao Lam Nguyen, Ji-Eun Jeong, In Hwan Jung, Boram Kim, Van Sang Le, Inhong Kim, Kwangseuk Kyhm, Han Young Woo, Conjugated Polyelectrolyte and Aptamer Based Potassium Assay via Single- and Two-Step Fluorescence Energy Transfer with a Tunable Dynamic Detection Range, Advanced Functional Materials, 24 (2014) 1748.
 10. Bao Phuong Huu Do, Ba Dung Nguyen, Hoang-Duy Nguyen and Phuong Tung Nguyen, Synthesis of magnetic composite nanoparticles enveloped in copolymers specified for scale inhibition application, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 4 (2013) 045016.
 11. Nakjoong Kim, Bich Thi Luong, Jongwan Choi, Sujin Yoon and Jinwoo Oh, “Tunable emission wavelength of core/doped shell/shell quantum dots and method for preparing thereof”, Korean Patent, Patent No 10-2013-0082342, Application No 1-1-2013-0630368-82, Application date 12.07.2013).
 12. Bich Thi Luong, Eunsu Hyeong and Nakjoong Kim, RSC Nanoscale, “Facile Synthesis of UV-White Light Emission ZnSe/ZnS:Mn Core/(doped) Shell Nanocrystals in Aqueous Phase”, RSC Advances, 2013, 3, 23395-23401.
 13. Nakjoong Kim, Bich Thi Luong, Jongwan Choi, Sujin Yoon and Jinwoo Oh, “White-Light Emitting Nanocrystals and method thereof”, Korean Patent, Patent No 10-2013-0082343, Application No 1-1-2013-0630381-76, Application date 12.07.2013).
 14. Bich Thi Luong, Eunsu Hyeong, Sujin Yoon, Jongwan Choi and Nakjoong Kim, Facile synthesis of UV-white light emission ZnSe/ZnS:Mn core/(doped) shell nanocrystals in aqueous phase, RSC Advances, 45 (2013) 23395
 15. Bao Phuong Huu Do, Ba Dung Nguyen, Hoang Duy Nguyen and Phuong Tung Nguyen, Synthesis of magnetic composite nanoparticles enveloped in copolymers specified for scale inhibition application, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 4 (2013) 45016
 16. Hoang-Duy Nguyen, Hieu Pham Trung Nguyen, Jea Jin Lee and Sun-il Mho, Preparing Nano-hole Arrays by Using Porous Anodic Aluminum Oxide Nano-structural Masks for the enhanced emission from InGaN/GaN Blue Light Emitting Diodes, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 3 (2012) 045018.
 17. Bich Thi Luong, Eunsu Hyeong, Seokhwan Ji and Nakjoong Kim, “Green synthesis of highly UV-orange emitting ZnSe/ZnS:Mn/ZnS core/shell/shell nanocrystals by a three-step in a single flask method”, RSC Advances, 2012, 2, 12132-12135.
 18. Hoang-Duy Nguyen, Seung-Joo Kim, In-Hyeong Yeo and Sun-il Mho, Luminescent Properties of Eu3+-Doped Ba2Bi2/3TeO6 and BaBiNaTeO6 Double Perovskite as New Orange-Red Emitting Phosphors, Journal of The Electrochemical Society 159 (2012) J54
 19. Okhil Kumar Nag, Chang Su LimBao Lam NguyenBoram Kim,   Jihye JangJi Hee Han,   Bong Rae Choand   Han Young Woo, pH-responsive water soluble smart vesicles containing a bis(styryl)benzene derivative for two-photon microscopy imaging, Journal of Materials Chemistry, 22 (2012) 1977-1984.
 20. Okhil Kumar Nag, Chang Su LimBao Lam NguyenBoram Kim,   Jihye JangJi Hee Han,   Bong Rae Cho and   Han Young Woo, pH-responsive water soluble smart vesicles containing a bis(styryl)benzene derivative for two-photon microscopy imaging, Journal of Materials Chemistry, 5 (2012) 1977

– Công bố trong nước:

 1. Hoang-Duy Nguyen, Hieu Pham Trung Nguyen, Boosting the conversion efficiency of single-junction as solar cells by employing nano-hole arrays fabricated from porous anodic aluminum oxide masks, Tạp chí Hóa học, 2015 (Accepted)
 2. Duc-Tho Bui, Nhat-Hang Thi Nguyen, Phuong-Phong Thi Nguyen, Hoang-Duy Nguyen, Synthesis of magnetic Fe3O4 nanowires via porous anodic aluminum oxide membranes, Tạp chí Hóa học, 2015 (Accepted)
 3. Dao Pham Duy Quang, Nguyen Thi Mai Huong, Hoang-Duy Nguyen, Magnetic porous acidic copolymer for transesterification of non-edible vegetable oil, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 51(1B) (2013) 289
 4. Do Huu Bao Phuong, Phuong-Tung Nguyen, Hoang-Duy Nguyen, Preparation and characterization of magnetic porous nano-silicas for the polysaccharide hydrolysis, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 51(1B) (2013) 229
 5. Do Huu Bao Phuong, Pham Duy Khanh, Nguyen Ba Dung, Dao Pham Duy Quang, Nguyen Hoang Duy, Nguyen Phuong Tung, Synthesis and application of silicon dioxide based nanohybrids as a potential mobility enhancing agent for passive liquide in oil exploitation, Tạp chí hóa học 51 4AB (2013) 12-16
 6. Nguyen Bao Lam, Woo Han Young, New cationic 1,4-bis(styrylbenzene)-based fluorescent chemiosensor for highly sensitive detection of mercury ions in water, Tạp chí hóa học 51 4AB (2013) 32-36
 7. Nguyen Phuong Tung, Do Huu Bao Phuong, Nguyen Ba Dung, Pham Duy Khanh, Nguyen Phu Nghi, Nguyen Hoang Duy, Synthesis and screening of nano hybrid dispersion/surfactant systems on the enhanced oil recovery capacity for offshore high temperature pressure oil reservoirs, Tạp chí hóa học 51 4AB (2013) 135-142 .
 8. Nguyễn Phương Tùng, Đỗ Hữu Bảo Phương, Phạm Duy Khanh, Lê Thị Như Ý, Nguyễn Bảo Lâm, Đào Phạm Duy Quang, Nguyễn Hoàng Duy, Nghiên cứu ứng dụng các hạt nano trong thăm dò và khai thác dầu khí, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 51 2A (2013) 251-263
 9. Nhu-Y T. Le, Duy-Khanh Pham, Phuong-Tung Nguyen, Investigating and improving of synergistic blends of SiO2 nanoparticles and surfactants characteristics for the potential application in enhanced oil recovery, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 51 1B (2013) 77-86
 10. Đỗ Hữu Bảo Phương, Nguyễn Thanh Luân, Nguyễn Phương Tùng, Tổng hợp các monomer và copolymer liên hợp gốc fluorene cho oled phát ánh sáng cam bằng các phương pháp hóa học xanh, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 51 1B (2013) 87-96
 11. Nguyen Bao Lam, Jeong Jieun, Jung In Hwan, Kim Boram, Woo Han Young, Two-step fret-based K+ detection in water using a conjugated polyelectrolyte and aptamer as a signaling platform, 51 1B (2013) 309-319

Đào tạo

 • Nghiên cứu sinh: 4 (Nguyễn Thị Phương Phong (2003), Lê Thị Như Ý (2013), Bùi Thị Diễm, Đặng Long Quân
 • Thạc sỹ: Hơn 10 thạc sỹ đã bảo vệ (Việt Hùng, Quốc Hùng, Kim Hùng, a Hiếu, a Hiến, a Khuê, Luân, Lý, Kiên, tr. Dũng)
 • Đại học: Hơn 50 sinh viên.
 • Hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cho sinh viên các trường: ĐH Khoa Học Tự Nhiên TPHCM, ĐH Bách Khoa TPHCM, ĐH Tôn Đức Thắng
 • Hỗ trợ cán bộ nghiên cứu trẻ/sinh viên du học

Hợp tác Quốc tế

 • – Chemistry Department, National Taiwan University
 • – Department of Physics & Astronomy, University College London
Updated: 10/05/2018 — 12:11
VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU ỨNG DỤNG © 2020