Chức năng:

 • Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu triển khai về các lĩnh vực vật liệu sinh dược, vật liệu hóa dược, vật liệu truyền tải thuốc, các hợp chất thiên nhiên, hoá dược và các loại vật liệu mới trong lĩnh vực sinh dược, hóa dược.

Nhiệm vụ:

 • Nghiên cứu tổng hợp, bán tổng hợp các sản phẩm, vật liệu mang thuốc có khả năng tăng sinh khả dụng của thuốc, tăng hiệu quả của dược chất theo các đề tài dự án nhiệm vụ được giao hoặc các dự án với doanh nghiệp
 • Nghiên cứu, chế tạo các loại vật liệu y sinh tái tạo và chất mang nano vận chuyển thuốc.
 • Nghiên cứu cơ bản các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học.
 • Nghiên cứu công nghệ phục vụ cho các ngành công nghiệp về các lĩnh vực hoá học các hợp chất thiên nhiên, công nghiệp dược, thực phẩm bổ sung..
 • Xây dựng và triển khai các phương pháp đánh giá vật liệu sinh dược, vật liệu hóa dược và các hợp chất thiên có hoạt tính sinh học.
 • Đào tạo sau đại, NCS lĩnh vực Vật Liệu Hóa Sinh Dược và hợp chất thiên nhiên.

Nhân sự:

 • Số lượng cán bộ nhân viên là 08 người (3 BC + 6 HĐ dài hạn) với 2 PGS.TS, 1 ThS.NCS, 2ThS, 3 CN (01NCVCC và 1 NCVC, 6 NCV). Bao gồm 01 Trưởng phòng và 9 nhân viên, hiện đang quy hoạch thêm 01 Phó Trưởng phòng cụ thể như sau:
 • Trưởng phòng: PGS.TS.NCVCC Lê Tiến Dũng
 • Phó trưởng phòng: NCS. NCV. Đặng Thị Lệ Hằng
 • Nhân viên:
 1. PGS. TS. NCVC. Trần Ngọc Quyển (Viện trưởng)
 2. ThS. NCV. Nguyễn Đình Trung, HĐ
 3. ThS. NCV. Huỳnh Hoàng Hạnh, HĐ
 4. CN. NCV. Nguyễn Ngọc Hảo, HĐ
 5. CN. NCV. Trần Hoài Cường, HĐ
 6. CN. NCV. Bùi Quỳnh Anh, HĐ
 7. TS. Lê Thị Phương
 8. KS. Đặng Thị Hiền