PHÒNG PHÂN TÍCH HÓA LÝ

Physical Chemical Analysis Lab

(Được thành lập vào năm 2003)

Trưởng phòng : TS. Cù Thành Sơn  Email: thanhson658@gmail.com

Phó phòng: ThS. Phạm Hòa Sơn      Email: hoason.ph@gmail.com

Nhân sự  hiện tại: 05 CBCNV

 • Tiến sĩ:0 2
 •  Thạc sĩ: 01
 • NCS: 01
 • Học viên cao học: 01

MỤC ĐÍCH:

 • Đảm bảo các yêu cầu phân tích của các đề tài nhà nước, Trung tâm và cấp cơ sở của các phòng trong Viện.
 • Tham gia giải quyết những nhu cầu về phân tích cho các đơn vị ngoài Viện.
 • Đào tạo các KTV phân tích cho các phòng trong Việt, ngoài Viện.
 • Phối hợp với các hãng cung cấp thiết bị hiện đại để nâng cấp thiết bị cũng như tài liệu kỹ thuật.
 • Tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu và chuyển giao các công nghệ mới trong lĩnh vực phân tích (môi trường, dầu khí, hợp chất tự nhiện,…)

CƠ SỞ VẬT CHẤT:

Thiết bị phân tích:

 • 01 Sắc ký khí HP 5890.
 • 01 Sắc ký khí HP 4890.
 • 01 Sắc ký khí ghép khối phổ GC-MS Agilent 5973.
 • 01 Quang phổ hồng ngoại BRUCKER-EQUINOX 55.
 • 01 Nhiễu xạ tia X-D8Advance, Hãng Brucker
 • Kính soi nổi Olympus SZX 12

TARGETS

 • To participate in analysis of subjects at center, state level and grass root level
 • To solve demands for analysis of other units outside of the institute.
 • To train technicians of analysis for the institute and outside.
 • To cooperate with modern equipment providers to upgrade equipment as well as technical materials
 • To organize seminars on introduction and transfer of new technologies in analysis field (environment, petroleum, natural compound, …)

FACILITY: 2 working room

Equipment:

 • GC
 • GC-MS
 • IR spectrometer
 • XRD D8 Advance
 • Stereo Microscope

BÀI BÁO VÀ CÔNG BỐ KHOA HỌC:

 1. Trần Thanh Lương, Lê Thị Út, Phạm Nguyên Đông Yên, Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Thanh Thủy – Study on bological activities and chemical composition of Houttuynia cordata Thunb. cultivating in HoChiMinh city – Tuyển tập các công trình Hội nghị khoa học và công nghệ hóa học hữu cơ toàn quốc lần thứ tư – trang 430-434 – 2007.
 2. Trần Thanh Lương, Nguyễn Cao Trí, Phạm Nguyên Đông Yên, Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Thanh Thủy – Studies on rhizome of Curcuma aeruginosa Roxb. Growing in Tam Đảo-Vĩnh Phú – Tuyển tập các công trình Hội nghị khoa học và công nghệ hóa học hữu cơ toàn quốc lần thứ tư – trang 435-439 – 2007.
 3. Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Kim Phi Phụng, Trần Thanh Lương – Nghiên cứu thành phần hóa học lá cây gòn Ceiba pentandra (L.) Gaertner – Tạp chí Hóa học – T. 47 (4A) – trang 459-462 – 2009.
 4. Hoàng Ngọc Anh, Phạm Nguyên Đông Yên, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Hồ Sơn Lâm – Nghiên cứu các chất có hoạt tính sinh học trong bọ “đậu đen” (Mesomorphus villiger) – Tạp chí Dược học – 403 – trang 47-49 – 2009.
 5. Trần Thanh Lương, Nguyễn Thị Mai Hương, Phạm Nguyên Đông Yên, Đỗ Thị Mai, Lê Thị Hoà, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Hồ Thị Thu Hồng – Nghiên cứu qui trình chiết xuất tinh dầu hoa Huệ ứng dụng trong mỹ phẩm – Nghiên cứu qui trình chiết xuất tinh dầu hoa Huệ ứng dụng trong mỹ phẩm – Tóm tắt báo cáo của Hội nghị Khoa học và Công nghệ gắn với thực tiễn lần 4, Ứng dụng Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển Kinh tế-Xã hội các tỉnh Tây Nguyên, Đà Lạt, 20-21/08/2010.
 6. Thi Thanh Thuy Nguyen, Anne Boussonnière, Estelle Banaszak, Anne-Sophie Castanet, Kim Phi Phung Nguyen and Jacques Mortier- Chemoselective Deprotonative Lithiation of Azobenzenes: Reactions and Mechanisms- Journal of Organic chemistry – 79 – trang 2775-2780 – 2014.

Các hướng hoạt động chính :

 • Đảm bảo các yêu cầu phân tích của các đề tài nhà nước, Trung tâm và cấp cơ sở của các phòng trong Viện.
 • Tham gia giải quyết những nhu cầu về phân tích cho các đơn vị ngoài Viện.
 • Đào tạo các KTV phân tích cho các phòng trong Việt, ngoài Viện.
 • Phối hợp với các hãng cung cấp thiết bị hiện đại để nâng cấp thiết bị cũng như tài liệu kỹ thuật.
 • Tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu và chuyển giao các công nghệ mới trong lĩnh vực phân tích (môi trường, dầu khí, hợp chất tự nhiện,…)