Chức năng:

 • Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng các vật liệu hấp phụ, xúc tác trong các lĩnh vực môi trường, năng lượng tái tạo, năng lượng xanh.
 •  Đảm bảo kỹ thuật phân tích đối với các lĩnh vực được phân công tại đơn vị.

Nhiệm vụ:

 • Đảm bảo các yêu cầu phân tích trong kỹ thuật phân tích hóa lý và các lĩnh vực khác được phân công tại đơn vị.
 • Tham gia giải quyết nhu cầu về phân tích cho các đơn vị trong và ngoài Viện.
 • Đào tạo các KTV phân tích cho các phòng trong và ngoài đơn vị.
 • Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng các vật liệu hấp phụ và xúc tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo, năng lượng xanh,…

Nhân sự: 7 (4 TS, 1ThS. và 2 CN)

 • Số lượng cán bộ nhân viên là 7 người (5 BC + 2 HĐ dài hạn) với 4 TS, 1ThS. và 2 CN (3 NVCC, 04 NCV). Bao gồm  01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 5 nhân viên cụ thể như sau:
 • Trưởng phòng: TS. NCVC. Nguyễn Quốc Thiết
 • Phó Trưởng phòng: ThS. Phạm Hòa Sơn
 • Nhân viên:
 1. NCVC. Cù Thành Sơn (Phó Viện trưởng)
 2. NCVC. Nguyễn Thị Thanh Thủy
 3. NCV. Đặng Thủy Tiên
 4. NCV. Ca Quốc Vương, HĐ
 5. NCV. Nguyễn Hoài Thương, HĐ