Kính hiển vi 3 mắt có camera Eclipse Ci-L

  • Model: Eclipse Ci-L (Kính hiển vi) DS-Fi2-U3 (Camera)
  • Hãng sản xuất: Nikon- Nhật Bản
  • Xuất xứ: Trung Quốc (Kính hiển vi), Nhật Bản (Camera)
  • Liên hệ: Phòng Phân tích Hóa lý

hello