Chuyên mục: Khoa học – Công nghệ

NCS NGUYỄN QUỐC THẮNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Thực hiện Quyết định số 435/QĐ-HVKHVN ngày 30/5/2018 của Học viện Khoa học và công nghệ, về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Học viện, ngày 15-7-2018, Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Học Viện cho Nghiên […]

VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU ỨNG DỤNG © 2019